Algemene voorwaarden

Laatst aagepast op: 27-04-2020

Artikel 1:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. a. Zorgvrager: een persoon met een hulpvraag op het gebied van voetzorg waarbij de hulpvraag geen relatie heeft met onderliggend lijden of een patiënt die door onderliggend lijden voetklachten kan ontwikkelen of heeft ontwikkeld.
  2. b. Zorgverlener: de professional die een voetbehandeling, onderzoek of therapie uitvoert binnen de competenties van het beroep van Paramedisch Chiropodist/Pedicure.

Pedicure Praktijk Rieneke gevestigd aan het A.S. Talmaplein 15 te Franeker, KvK inschrijving te Leeuwarden met nummer 01165989

  1. De voorwaarden hebben betrekking op 
  • de geleverde diensten en producten geleverd door de zorgverlener, zoals vermeldt onder 1.b.
  • de betalingsvoorwaarden door in 1.a genoemde personen aan Pedicure Praktijk Rieneke voor geleverde dienste, producten of een consult
  • de verplichting van de in 1a genoemde personen met betrekking tot het verstrekken van de juiste informatie aan de Paramedisch Chiropodist/Pedicure m.b.t. het veilig uit kunnen voeren van behandelingen en/of therapie.
  • de verplichting van Pedicure Praktijk Rieneke m.b.t. wettelijke verplichtingen ter bescherming van de in 1.a genoemde personen.

Artikel 2.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Artikel 3.

Alle tarieven zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

Artikel 4.

Annuleren of wijzigen van afspraken minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij niet nagekomen afspraken of niet tijdig geannuleerde afspraken wordt het tarief volledig in rekening gebracht. Indien een afspraak vanuit Pedicure Praktijk Rieneke wordt geannuleerd of verplaatst wordt dat gezien als overmacht en kan de zorgvrager daar geen vergoeding voor claimen.

Artikel 5.

Annuleren of wijzigen kan per telefoon op 0652631365 of per mail naar info(at)pedicurefraneker(punt)nl

Artikel 6.

Betaling geschiedt bij voorkeur contant. Indien u betaling wenst d.m.v. facturering dan dient de rekening binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

Artikel 7.

Bij een niet tijdige betaling wordt er een 1ste herinneringsnota verstuurd. Hierna wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau en zullen er incassokosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8.

Indien de zorgvrager te laat is bepaalt de zorgverlener of behandeling nog mogelijk is of dat artikel 4 van kracht is.

Artikel 9.

De zorgvrager voorziet de Paramedisch Chiropodist/Pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Paramedisch Chiropodist/Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk dan wel wenselijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk/ wenselijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Dit in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.

De cliënt geeft medische veranderingen door aan de Paramedisch Chiropodist/Pedicure, bijvoorbeeld chemotherapie, wijzigingen in medicatie of aandoeningen zoals diabetes.

Pedicure Praktijk Rieneke is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Artikel 10.

Binnen Pedicure Praktijk Rieneke worden de persoonlijke gegevens van de zorgvrager in een geautomatiseerd computersysteem geregistreerd. Al deze verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG.

Artikel 11.

Pedicure Praktijk Rieneke is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Pedicure Praktijk Rieneke geeft 7 dagen kwaliteit garantie op behandeling en producten. Garantie vervalt indien:

  • De cliënt de gegeven adviezen van Pedicure Praktijk Rieneke niet heeft opgevolgd
  • De cliënt de verwijzing door Pedicure Praktijk Rieneke naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt. 

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk danwel telefonisch worden gemeld aan Pedicure Praktijk Rieneke.

Artikel 12.

Pedicure Praktijk Rieneke dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicure Praktijk Rieneke de behandeling opnieuw gratis uitvoeren. Er geldt een inspanningsverplichting maar geen resultaat verplichting.

Als een behandeling geen gewenst resultaat oplevert is in geen geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling noch van een reductie. 

 

Artikel 13.

Ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen ortheses binnen 1 maand na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Er geldt een inspanningsverplichting maar geen resultaat verplichting.

Bij geen gewenst resultaat is er nooit sprake van restitutie, reductie of vrijstelling van betaling.

 

Artikel 14.

Indien Pedicure Praktijk Rieneke en de zorgvrager niet tot overeenstemming kunnen komen bij verschillen genoemd onder artikel 12 en/of 13 dan kan de zorgvrager het geschil conform de Wkggz voorleggen aan een geschillencommissie 

Pedicure Praktijk Rieneke is aangesloten bij de geschillencommissie SoloPartners. De zorgvrager kan met de geschillencommissie contact opnemen via de website www.solopartners.nl De zorgvrager kan het geschil ook voorleggen aan de brancheorganisatie Stipezo.

Artikel 16.

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland.

TIJDELIJKE KLANTENSTOP

In verband met de aanhoudende drukte kan ik helaas de komende tijd geen nieuwe klanten aannemen. Afspraken met bestaande klanten gaan uiteraard wel gewoon door.